АБСОЛЮТНЕ ЗРОСТАННЯ (ЗНИЖЕННЯ) ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 08:52

    Показник динаміки злочинності, який характеризуються  зростанням (зниженням) її обсягу (тобто абсолютні числа злочинів або осіб, які їх скоїли) за певний період. Вивчення стану злочинності та проведення заходів профілактики злочинів неможливе без зіставлення показників, що їх відображають, у різні проміжки часу. Отже, дослідження суспільних процесів у динаміці показує характер і спрямування їх змін, свідчить про збільшення або зменшення певного показника порівняно з певним попереднім періодом, який береться за базовий. Статистика з метою дослідження кількісних і якісних змін у різних явищах застосовує такий специфычний метод, як статистичні ряди. Статистичні ряди – це сукупність статистичних даних, які вибрані із звітності або з документів первинного обліку, розташовані в хронологічному або логічному порядку, характеризують зміни розміру ознак, покладених в основу статистичного ряду. Всі статистичні ряди поділяють на ряди розподілу і ряди динаміки. Як відомо, ряди розподілу характеризують явища в певний проміжок часу в статиці (надають відомості про розподіл сукупності на окремі групи за кількісні або якісні ознаками на певний проміжок часу). Ряди динаміки – це ряд чисел, який характеризує зміну величини суспільного явища в процесі його розвитку, тобто в часі. Динамічний (або часовий) ряд у загальному вигляді може бути визначений як послідовність чисел, що відображають рух досліджуваного явища в часі. Отже, відповідно до загального визначення, динамічний ряд злочинності розуміється як вираження кількості злочинів або кількості злочинців за певні проміжки часу, або на певні його моменти. Динамічний ряд злочинності найчастіше відображається у виді таблиці або у виді діаграми. В аналітичній роботі органів внутрішніх справ перевага надається звичайно динамічним рядам, що відображають кількість злочинів (злочинців) за певні проміжки часу. В офіційній статистичної звітності про злочинність та заходи запобігання їй такі відрізки визначаються за квартал, півріччя, дев’ять місяців і рік. У кримінологічних наукових дослідженнях відрізком часу при побудові динамічного ряду злочинності найчастіше застосовується рік. Однак залежно від цілей дослідження можуть бути застосовані й менші відрізки часу (місяць, декада, дні тижня, час доби).

    Отже, динамічні ряди застосовуються для виявлення закономірностей і тенденцій розвитку злочинності, явищ, що її супроводжують, а також для розроблення ефективних заходів боротьби з ними. Аналіз динаміки злочинності передбачає: по-перше, дати уявлення про зміни показників за минулий період, виявити закономірності і тенденції цих змін та підготувати на цій підставі пропозиції для управлінських рішень; по-друге, на основі виявлених закономірностей і тенденцій скласти статистичний, кримінологічний прогноз злочинності на найближче майбутнє. Таким чином, послідовно розташовані за часом показники певних об’єктів дослідження створюють ряди динаміки. Динамічні ряди бувають моментними й інтервальними, що складаються як з абсолютних, так і з відносних показників. Моментні ряди складаються з показників, що характеризують досліджуване явище за станом на певну дату. Їх не можна сумувати. Можна порівнювати тільки шляхом віднімання (кількість справ у впровадженні, кількість засуджених у закладі на 1 січня, 1 липня тощо). Інтервальні ряди складаються з показників, що характеризують явища, що вивчаються, за певні періоди. Кожний показник – це підсумок за даний період. Якщо показники абсолютні, їх можна сумувати (накопичувати підсумки) за місяць, квартал, півроку, рік. Показники динамічних рядів сумувати не можна.

О. Джужа