ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням правління Кримінологічної

асоціації України, протокол № 3

від 13 лютого 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць

«Вісник Кримінологічної асоціації України» з кримінального,                      кримінально-виконавчого права та кримінології

 

 

1.    Загальні засади

1.1. Конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (далі – Конкурс), заснований Кримінологічною асоціацією України. Співорганізаторами Конкурсу виступають Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет Англія Раскін, Чеське кримінологічне товариство, Празький інститут досліджень з питань безпеки (PSSI).

1.2. Конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», – це щорічне, добровільне представлення авторами наукових статей, опублікованих у Віснику Кримінологічної асоціації України протягом календарного року, на розгляд конкурсної комісії, до складу якої входять Президія Кримінологічної асоціації України та редакційна колегія збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України».

1.3. Метою Конкурсу є підвищення авторитетності, популярності, доступності й поширеності наукового фахового видання «Вісник Кримінологічної асоціації України», якості наукових досліджень, які в ньому публікуються, підвищення рівня персональної відповідальності авторів за зміст публікацій і рецензентів – за якість здійснюваного рецензування.

1.4. Конкурс реалізується один раз на рік, з 1 по 20 грудня, офіційною датою проведення Конкурсу вважається останній понеділок грудня кожного календарного року.

1.5. Положення про Конкурс розміщується у відкритому доступі на офіційному сайті збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» у розділі «Конкурс».

 

2.    Учасники Конкурсу

2.1. Учасником Конкурсу автоматично стає автор (співавтор) статті, яка опублікована у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України».

2.2. Не допускаються до участі у Конкурсі Головний редактор зазначеного видання, його заступник та члени Конкурсної комісії.

2.3. До участі у Конкурсі допускається необмежена кількість наукових статей одного автора (співавторів), опублікованих із кримінального, кримінально-виконавчого права або кримінології.

2.4. Наукові статті, опубліковані у Віснику Кримінологічної асоціації України, автором (співавтором) яких є іноземний представник, допускаються.

2.5. Не можуть брати участь у Конкурсі статті, нагороджені іншими преміями чи відзнаками або представлені для участі в інших конкурсах.

 

3.    Регламент проведення Конкурсу

3.1. Проведення Конкурсу здійснюється заочно, без безпосередньої присутності учасників, шляхом експертної оцінки наукових статей Конкурсною комісією.

3.2. Конкурсна комісія формується добровільно з представників Кримінологічної асоціації України, редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», вищих навчальних закладів та установ України, а також іноземних держав. До складу Конкурсної комісії входять: Голова комісії, його заступник, секретар, а також не менше 10 її членів.

3.3. Головою Конкурсної комісії призначається головний редактор збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», а його заступник – заступником голови Конкурсної комісії.

3.4. Кожного року Голова Конкурсної комісії на підставі спільного рішення організаторів Конкурсу визначає секретаря та членів комісії за місяць до проведення Конкурсу, з обов’язковою публікацією на офіційному сайті збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» у розділі «Конкурс».

3.5. Членами Конкурсної комісії можуть бути іноземні представники, які є фахівцями з кримінального, кримінально-виконавчого права або кримінології, та науковці, які мають науковий ступінь та вчене звання зі спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

3.6. Конкурсна комісія надає експертну оцінку науковим статтям, здійснює їх рецензування. У разі потреби до розгляду робіт залучають інших фахівців відповідних спеціальностей з подальшим поданням комісії рецензій.

3.7. Конкурс проводиться за усіма розділами збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», в яких опубліковані статті з кримінального, кримінально-виконавчого права або кримінології.

3.8. На підставі власних чи підготовлених на її прохання рецензій Конкурсна комісія визначає переможців шляхом відбору трьох наукових статей за кожним напрямом: «Актуальні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права», «Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології», «Актуальні питання кримінально-виконавчого права».

3.9.  Критеріями відбору статей, на підставі яких визначаються переможці, є:

- відповідність змісту статті тематиці «Вісника Кримінологічної асоціації України»;

- структурованість роботи;

- актуальність теми та її оригінальність;

- аналіз автором останніх досліджень і публікацій за темою, адекватність передачі першоджерел;

- виклад основного матеріалу статті: глибина та повнота розкриття теми, лаконічність викладу матеріалу;

- висновки автора та перспективи подальших досліджень.

3.10. За усіма критеріями члени Конкурсної комісії виставляють бали від 1 до 5, після чого всі бали сумуються.

3.11. Рішення Конкурсної комісії затверджується Президією Кримінологічної асоціації України та редакційною колегією збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України».

3.12. Інформація про персональний склад Конкурсної комісії не розголошується.

 

4. Оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців

4.1. Оголошення результатів Конкурсу проводиться не пізніше двох місяців після офіційної дати його проведення.

4.2. Протокол Конкурсної комісії публікується на офіційному сайті збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» у розділі «Конкурс».

4.3. За оголошення результатів Конкурсу відповідає секретар Конкурсної комісії.

4.3.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за підписом голови Конкурсної комісії або президента Кримінологічної асоціації України.

4.3.2. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями зі стипендіальних фондів засновників Конкурсу, а також його співорганізаторів.

4.4. Нагородження переможців Конкурсу здійснюється на засіданні президії Кримінологічної асоціації України або редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України».

4.5. У разі втрати диплом не поновлюється.

 

5. Відповідальність сторін та фінансування Конкурсу

5.1. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за розголошення фактів, що не підлягають відкритому друку, тощо відповідають учасники Конкурсу.

5.2. Учасники конкурсу попереджаються про обробку своїх персональних даних для оголошення результатів Конкурсу у випадку перемоги.

5.3. Витрати на проведення Конкурсу здійснюються за рахунок його засновника або співорганізаторів Конкурсу.

 

 

Президент

Кримінологічної асоціації України                                                         О. М. Бандурка