АДАПТАЦІЯ (соціальна) (від латинської adapto – пристосовую)

17.03.2018 11:33

    Пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, рольова пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії. Адаптація може здійснюватись у формах: акомодації (повного підпорядкування вимогам середовища без їх критичного аналізу), конформізму (вимушеного підпорядкування вимогам середовища), асиміляції (свідомого й добровільного прийняття норм та цінностей середовища на основі особистісної солідарності з ними), активного впливу на середовище (прагнення змінити його, тобто входження в процес соціалізації). Адаптація пов’язана з прийняттям індивідом різних соціальних ролей, адекватним відображенням себе і своїх соціальних зв’язків. Вона відіграє вирішальну роль в соціалізації особистості. Порушенням адаптації вважають асоціальну поведінку, маргінальність, алкоголізм, наркоманію.

О. Пироженко