КРИМІНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

17.03.2018 22:11

    Експертно-кримінологічне дослідження, спрямоване на виявлення кримінологічно значущих факторів, виникнення чи зміни яких пов’язані з об’єктом дослідження, а також розроблення рекомендацій щодо їх усунення, запобігання або стимулювання. З теоретичних міркувань кримінологічній експертизі може піддаватися доволі широке коло об’єктів: нормативно-правові акти і їх проекти, будівельно-архітектурні проекти, проекти і плани організації заходів за участю значної кількості людей (мітинги, демонстрації, спортивні змагання, розважальні заходи і т.п.), програми соціального розвитку тощо. Перелік конкретних об’єктів кримінологічної експертизи у такому випадку може бути обмежений виключно предметом кримінології.

    Кримінологічна експертиза, будучи спеціальним кримінологічним дослідженням, спрямованим на прийняття кримінологічно обґрунтованого рішення щодо проблемного питання, одночасно характеризується як різновид державних, постійних, поліфункціональних, соціальних експертиз, має евристичний характер та організується за принципом автогенезу.

    Експертиза нормативно-правових актів і їх проектів – спеціальне, здійснюване на основі науково обґрунтованої методики кримінологічне дослідження нормативно-правових актів і їх проектів, спрямоване на виявлення, усунення або мінімізацію впливу таких їх положень, що детермінують або ж можуть детермінувати злочинність чи блокують або можуть блокувати дію антикримінальних заходів (засобів), що вживаються суспільством і державою. У широкому розумінні експертизу нормативно-правових актів і  їх проектів можливо розуміти як форму кримінологічного контролю, що реалізується у вигляді наукового забезпечення процесу правотворчості і здійснюється в межах кримінологічної політики держави.

    На сьогоднішній день кримінологічна експертиза нормативно-правових актів і їх проектів в Україні не проводиться, натомість втілена в кримінологічну практику у Республіці Білорусь, окремих областях й округах Російської Федерації та деяких інших країнах.

    Об’єктом кримінологічної експертизи в країнах її практикування є нормативно-правові акти та їх проекти. Її предмет можна скомпонувати за трьома напрямками: а) елементи правової системи суспільства; б) соціальні практики; в) злочинність як особливий вид взаємодії правової системи і соціальних практик.

    Процедура кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів охоплює три організаційно-методичні етапи.

    Підготовчий етап кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів починається після прийняття рішення про  проведення експертизи і видання відповідного акта компетентним органом державної влади. На цьому етапі мають з’ясовуватися об’єкт експертизи, предмет її дослідження, визначатися склад робочої групи, відбуватися розробка програми експертного дослідження, визначатися джерела інформації, шляхи її збирання, необхідність матеріально-технічного оснащення, вартість робіт.

    Робочий (основний) етап кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів має складатися із: а) збирання та аналізу інформації, яка стосується об’єкта дослідження; б) кримінологічного прогнозування, яке полягає у проектуванні на соціальну площину криміногенно значимого аспекту розвитку суспільних відносин без врахування дії відповідного нормативно-правового акта (або ж без внесення змін у останній), а також відповідному проектуванні із врахуванням дії правових норм зазначеного нормативно-правого акта. Застосовуються всі методи, властиві для прогностичного кримінологічного дослідження.

    Заключний етап має полягати у наданні науково обґрунтованих конкретних висновків стосовно наявності чи відсутності кримінологічно неефективних норм права у нормативно-правовому акті чи його проекті та викладенні відповідних пропозицій щодо їх усунення.

Ю. Орлов