КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

17.03.2018 22:22

    Діяльність, спрямована на обробку та аналіз кримінологічної інформації з метою отримання знання про майбутній стан злочинності, окремих її видів і груп, детермінанти злочинності, імовірність вчинення злочину конкретною особою, діяльність щодо запобігання злочинам. Кримінологічне прогнозування, таким чином, розуміється з одного боку як особлива процедура, що входить як стадія до архітектоніки будь-якого кримінологічного дослідження, з другого – як метод досягнення більш віддалених цілей ніж власне передбачення.

    Цілями кримінологічного прогнозування є: встановлення можливих змін у стані, рівні, структурі, динаміці злочинності в майбутньому; встановлення можливості появи нових видів злочинів та фактичної втрати суспільної небезпечності нині існуючих, а також факторів, що можуть мати вплив на ці процеси; встановлення можливості появи нових видів злочинців; з’ясування імовірності та можливостей вчинення злочину конкретною особою; забезпечення випереджаючою інформацією всіх обставин, що мають суттєве значення для розробки перспективних планів щодо протидії злочинності; забезпечення можливості розроблення загальної концепції протидії злочинності, вибору оптимального шляху розвитку спеціалізованих суб’єктів антикримінальної діяльності.

    Різновидом кримінологічного прогнозування є індивідуальне прогнозування. Воно має на меті визначення можливості вчинення злочину (злочинів) у майбутньому певної особою чи групою осіб. Підставами такого прогнозування є знання щодо: а) соціально-демографічних та морально-психологічних якостей конкретного суб’єкту; б) наявності у особи вад фізичного, психічного характеру, що можуть мати криміногенне значення; в) умов мікросоціального середовища: проживання, робота, навчання, дозвіллєва сфера.

    Прогнозування можливості вчинення окремого злочину може бути двох видів: прогнозування первинного вчинення злочину та прогнозування рецидиву. Розмежування цих двох прогнозів здійснюється на підставі суттєвих відмінностей особистісних характеристик особи, яка вперше вчиняє злочин, та особи, що вже відбула покарання за раніше вчинене кримінально каране діяння. Остання категорія осіб в значно більшій мірі піддається впливові ефектів призонізації (переймання елементів кримінальної субкультури) та стигматизації (клеймування відмінностей від інших за критерієм судимості, причетності до кримінальних традицій), які підлягають врахуванню при науковому передбаченні імовірної кримінальної поведінки в майбутньому.

    Кримінологічний прогноз – науково обґрунтоване ймовірне судження про майбутній стан (рівень, структуру злочинності, її детермінанти і можливості протидії їй через певний період часу), що включає якісну і кількісну оцінку передбачуваних змін або про альтернативні шляхи і терміни досягнення цього стану.

    Будучи підсумком прогнозування, кримінологічний прогноз є вихідною базою для планування і практичної реалізації заходів щодо протидії злочинності (її окремих видів) або попередженню окремих злочинів, тобто результати кримінологічного прогнозування лежать в основі всієї системи організації протидії злочинності: прийняття відповідних законодавчих рішень, проведення кримінологічних експертиз законопроектів та інших нормативно-правових актів, розробки спеціальних програм та конкретних заходів, матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності, кримінологічного інформування населення тощо.

    Розрізняють такі види кримінологічних прогнозів.

    Короткостроковий. Вид кримінологічного прогнозу, розрахованого на строк до 2 років та спрямованого в основному на обслуговування завдань поточного планування протидії злочинності та реалізації окремих її тактичних компонентів. Цей вид прогнозування є найбільш поширеним. Особливо велике практичне значення мають ті короткострокові прогнози, які охоплюють незначні проміжки часу (добу, тиждень, місяць, квартал) та спрямовані на забезпечення оптимального планування діяльності щодо конкретної події. Такі прогнози, зазвичай поширюються на сезонні періоди відпочинку, шкільні канікули, проведення тих чи інших заходів. Наприклад, прогнозування ускладнення кримінологічної обстановки у зв’язку із проведенням футбольного матчу за участю іноземної команди, що обумовлено напливом вболівальників, в тому числі з інших країн.

    Середньостроковий. Вид кримінологічного прогнозу, що провадяться на строк від 2 до 5 років і спрямовані на визначення стратегічних засад функціонування системи протидії злочинності. Зазначені види прогнозів забезпечують суб’єктів кримінально-превентивної діяльності відомостями про можливий вплив прийнятих планів, концепцій, програм соціально-економічного, правового розвитку на злочинність. Оперування такою інформацією дозволяє: а) максимально використати профілактичний потенціал цих документів і заходів, що ними плануються; б) вчасно вжити заходи щодо недопущення негативного їх впливу на кримінологічну ситуацію: від корегування ресурсного забезпечення до урегулювання правом певних суспільних відносин інноваційного характеру, як умови їх перспективного захисту від потенційно можливих кримінальних проявів.

    Довгостроковий. Вид кримінологічного прогнозу, розрахований на строк 5-10 років і більше. На сьогоднішній день такі прогнози здатні давати оцінки лише в загальних рисах деяких найбільш стійких тенденцій в розвитку злочинності. В нашій державі наразі довгострокове прогнозування майже не використовуються через значну динамічність соціально-економічних, правових перетворень, високий ступінь їх залежності від політичних умов.

    Пошуковий. Вид кримінологічного прогнозу, спрямованого на виявлення перспективних кримінологічно значущих проблем, що підлягають вирішенню засобами управління, які реалізуються у системі протидії злочинності. Передбачення в даному випадку має суто умовний характер, що базується на абстрагуванні від можливого і навіть необхідного втручання з боку сфери кримінально-превентивного адміністрування. Таким чином, метою даного прогнозу є виявлення перспективних проблемних аспектів збереження наявних тенденцій та сформованих закономірностей у розвитку соціально-економічних та інших об’єктів, що мають кримінологічне значення. Іншими совами, означений прогноз є пасивним, адже спрямований лише на окреслення потенційних проблем, що пов’язані з погіршенням кримінологічної ситуації без врахування планів щодо протидії злочинності. Зазвичай за пошуковим прогнозом слідує нормативний.

    Нормативний. Вид кримінологічного прогнозу, спрямованого на виявлення найбільш оптимальних шляхів, засобів і заходів протидії злочинності у майбутньому з урахуванням загроз, виявлених пошуковим прогнозом. Нормативні кримінологічні прогнози як правило відносяться до категорії так званих активних прогнозів, тобто передбачають, що суб’єкт запобігання злочинності, може вживати певні заходи, які здатні вплинути на показники, що прогнозуються. Наприклад, якщо спостерігається тенденція до омолодження злочинності, то пошуковий (пасивний) прогноз лише передбачить подальше зростання в ній питомої ваги злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Нормативний же (активний) прогноз визначить найбільш ефективні шляхи протидії злочинності неповнолітніх за такою загальною формулою: якщо будуть вжиті заходи наступного характеру, то відбудуться позитивні зміни за заданим критерієм. Даний прогноз виконує орієнтуючу функцію для суб’єкта протидії злочинності і обумовлює стратегію і тактику його діяльності.

    Також виділяють наступні види кримінологічних прогнозів: 1) прогноз щодо злочинності в цілому за показниками; 2) прогноз щодо певного виду злочинності; 3) прогноз щодо можливості вчинення окремого злочину (прогноз індивідуальної злочинної поведінки); 4) прогноз стану системи протидії злочинності в цілому та окремих її параметрів; 5) прогноз розвитку кримінологічної науки.

О. Литвинов