МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

17.03.2018 22:13

    Метод експертних оцінок – метод дослідження, що пролягає у з’ясуванні думок експертів з приводу проблемного питання. Експертами можуть виступати науковці, практичні працівники із значним досвідом роботи тощо. Основу методу експертних оцінок заклали дельфійські оракули – жерці Стародавньої Греції, – які обнародували прогноз щодо невизначених аспекті життя грецького народу після ознайомлення всіх членів ради із обставинами справи і ретельного обговорення на раді дельфійських мудреців. Сьогодні метод колективного обговорення і узгодження різних думок отримав назву методу делфі (дельфійський метод) та є одним з основних в практиці кримінологічних досліджень у США. Його особливістю є те, що експертні оцінки збираються в кілька турів. З кожним наступним туром думки спеціалістів уточнюються, деталізуються зводяться до єдиного знаменника. В цілому робота експертів організується у формі опитування за відповідною програмою. Доцільним також є проведення дискусії між ними. Зібрані думки систематизуються, оцінюються за відповідними шкалами та слугують, в кінцевому результаті, вихідним матеріалом для складання кримінологічного прогнозу.

    Метод порівняльного аналізу – метод дослідження, який полягає у знаходженні типових, спільних рис або певних відмінних особливостей, які характеризують схожість та відмінність певних явищ, норм, подій. Цей метод дозволяє, зокрема, зробити висновок про те, як вирішуються схожі питан­ня в однорідних ситуаціях і кримінологічних обстановках.

    Метод порівняльного аналізу заснований на відносній повторюваності явищ і процесів при наявності загальних причин та умов. При цьому проводиться порівняння між з тим, як розвивалося подібне явище в минулому конкретної держави, так і інших країн з подібними соціально-економічними, правовими та іншими умовами. Порівняльний метод найчастіше застосовується для дослідження правової системи суспільства та може слугувати для: тлумачення права; уніфікації чи розмежування його норм; встановлення загальновизнаних пра­вових принципів; оцінки співвідносності правових норм та ін­ститутів; виявлення позитивного та негативного правотворчого та правозастосовчого досвіду, зокрема кримінологічної неефективності норм права; передбачення можливого рішення зі спірного питання й уникнення помилкового рішення; перспективного планування законодавчої діяльності; зміни законодавства тощо.

    Метод узагальненого сценарію – метод кримінологічного прогнозування, який полягає у використанні для потреб останнього прогнозів, планів, програм щодо інших по відношенню до системи протидії злочинності видів діяльності, зокрема державного управління, економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, соціальної та науково-технологічної політики, охорони здоров’я і довкілля тощо. Наприклад, такі прогнози можуть безпосередньо чи дискриптивно випливати з текстів таких документів, як Стратегія економічного та соціального розвитку України на відповідні роки, Концепція адміністративної реформи в Україні, Стратегія реформування державної служби, довгострокові (перспективні) програми діяльності КМУ тощо. Застосування методу побудови узагальненого сценарію дозволяє отримати цілісну картину майбутнього стану держави і права, зіставляючи які з дією кримінологічно значущого прогнозного фактору з’являється можливість дійти остаточних висновків щодо об’єкту прогнозування.

Ю. Орлов