МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ

17.03.2018 22:15

    Автономна група способів, підходів і прийомів кримінологічного впливу, що дозволяють упорядкувати, направити і ефективно організувати виконання профілактичних функцій і операцій. Методи даної групи слід розглядати як поняття, яке розкриває образ дій суб’єкта в ході здійснення діяльності на даному рівні. Сутність методів даної групи визначається характером впливу суб’єкта на об’єкт, який обумовлений діалектичною взаємодією цілей впливу, специфікою діяльності суб’єкта і засобів, що використовуються для зміни об’єкта.

    Переконання як метод профілактики злочинів – це комплекс виховних, роз’яснювальних заходів, які здійснюються з метою зміни антигромадської спрямованості осіб і закріплення позитивної соціальної орієнтації. Переконання – основний метод індивідуальної профілактики злочинів.

    В процесі переконання можуть бути досягнуті і реалізовані такі цілі профілактичного впливу як: недопущення вчинення злочинів; подолання основних антигромадських орієнтацій, які можуть привести до вчинення злочинів або інших правопорушень; нейтралізація негативного впливу на особу з боку оточуючого мікросередовища. Крім того, може бути досягнута і кінцева мета індивідуального впливу – формування у суб’єкта системи переконань, поглядів і позицій, що відображають сучасні уявлення про соціально корисні якості індивіда. Вона вважається досягнутою тоді, коли особа не з примусу, а за переконаннями не порушує законів і норм моралі. Подальше закріплення названих цілей відбувається в процесі правого і етичного виховання властивими даного роду діяльності методами. Крім виховного впливу формами переконання є правова пропаганда і правове навчання.

    Регламентація як метод профілактики злочинів полягає в розробці і введенні в дію індивідуального правозастосовного акту, який приписує здійснення певного набору дій особою, що потрапила в орбіту профілактичного впливу. Цей метод характеризується строгою обов’язковістю виконання приписаних дій. Однією з форм регламентації на сьогоднішній день є адміністративний нагляд. Відповідно до статей 5, 7, 10 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» постанову про встановлення адміністративного нагляду та обмежень, які встановлюються щодо поведінки піднаглядного, виносить суддя на підставі подання начальника установи виконання покарань чи начальника органу внутрішніх справ, де мають бути визначені обмеження, які пропонується встановити, та обґрунтування доцільності застосування наступних заходів: заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час; заборони перебування у визначених місцях району (міста); заборони виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста); реєстрації в міліції.

    Метод разового впливу передбачає оперативний вплив суб’єкта профілактики в процесі його оперативно-службової або іншої діяльності для досягнення профілактичних цілей. Цей метод застосовується до конкретних ситуацій, пов’язаних зі змінами, які відбулися в мікросередовищі даної особи або за її межами, але мають вплив на її життєдіяльність, а також для коректування раніше здійснених заходів у зв’язку з обставинами, що змінилися, або усунення деяких пропусків або дефектів цих дій. Цей метод найбільш часто використовується в ході здійснення соціального патронажу, винесення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки, а також в системі заходів оперативно-розшукової профілактики.

    Метод рекомендації є не таким категоричним, як два попередніх, оскільки не встановлює положень, які носять обов’язковий характер. Рекомендація носить форму методичної і інформаційної допомоги і реалізується за допомогою консультування. Зміст даного методу є різноманітним: пояснення значущості соціально схвалюваної поведінки, роз’яснення суспільної небезпеки і протиправності окремих форм поведінки, попередження з боку посадовця про неприпустимість протиправних дій, роз’яснення можливих шляхів вирішення проблем і т.д. Цей метод передбачає, що суб’єкт на основі одержаної корисної інформації сам приймає рішення на використання найактуальніших рекомендацій.

    Метод еталонного зразка припускає проведення заходів, направлених на перенесення позитивних характеристик з найефективнішого об’єкту (еталона) на менш ефективний. Проте слід застерегти від бездумного копіювання еталона без урахування відмінностей середовища функціонування і внутрішніх відмінностей об’єктів, оскільки в цьому випадку можливий зворотний ефект. Не випадково мають рівне право на існування два на перший погляд однакових поняття – передовий досвід і позитивний. Перший ефективно застосовують до всієї групи об’єктів, другий – лише до частини.

    Метод конкуренції заснований на послідовному перетворенні певних ранжируваних об’єктів впливу залежно від їх пріоритету. Цей метод дозволяє багато в чому без особливих витрат досягати намічених цілей, використовуючи прагнення індивіда бути першим серед рівних. Цей метод останнім часом є невиправдано забутим і використовується в практиці індивідуальної профілактичної роботи далеко не в повну силу. Основними умовами застосування цього методу є: максимальна об’єктивність у визначенні пріоритетів впливу, офіційне заохочення досягнутих успіхів, а також стимулювання позитивних змін.

    Експеримент полягає в попередньому, експериментальному перетворенні об’єкту кримінологічного впливу з метою визначення доцільності поширення змін на інші схожі об’єкти і коректування технології впливу. Об’єктами експерименту можуть бути виключно компоненти мікросередовища життєдіяльності правопорушника. Експерименти можуть містити в своїй структурі міри організаційного, управлінського, економічного, соціально-психологічного, виховного, технічного, правоохоронного і змішаного плану.

О. Литвинов