ЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ СИНГУЛЯРНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

16.04.2021 22:31

 Видано матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України професора Тетяни Денисової.

 У збірнику представлено тези наукових доповідей 90 авторів з різних регіонів України. Праці вчених, правників, фахівців у галузі кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, криміналістики та експертології, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів. В тезах доповідей висвітлено широке коло питань, пов’язаних із протидією злочинності в сучасних умовах.

 Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України.  Харків : ХНУВС, 2021. 464 с.