ПРО ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» видається з метою наукового забезпечення практичної діяльності органів внутрішніх справ, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків з міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення досвіду їх роботи, здійснення кримінологічного прогнозування, а також розвитку вітчизняної кримінології.

 • Засновник видання – Харківський національний університет внутрішніх справ (далі – Університет). Видання зареєстроване Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23374-13213ПР від 04 квітня 2018 року), має міжнародну реєстрацію як серіальне видання (ISSN 2304-4556).

 • Випуск збірника здійснюється відповідно до законів України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XІІ «Про інформацію», від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ «Про державну таємницю», від 05 червня 1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу», від 10 липня 2003 р. № 1107-IV «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», від 09 квітня 1999 р. № 595-XIV «Про обов’язковий примірник документів», від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», інших законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та згідно зі Статутами ХНУВС та Кримінологічної асоціації України.

 • Цільове призначення видання – наукове, науково-виробниче. У збірнику розміщуються також публікації інформаційного характеру, що відображають наукові здобутки працівників Університету в галузі кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому.

 • Мова (мови) видання – змішаними мовами: українська, російська, англійська. Окремі частини публікацій за рішенням редакційної колегії видання можуть публікуватися й іншими мовами.

 • Періодичність випуску видання – два рази на рік.

 • Обсяг видання – до 25 умовних друкованих аркушів.

 • Тираж видання - не менше 300 примірників.

 
 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року» збірник включений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.
 • Збірник є переможцем конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах Міністерства внутрішніх справ України у 2016 році та отримав диплом за І місце у номінації «наукові періодичні видання», у 2018 р. збірник посів І місце у номінації "Періодичні видання" на Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання.
 • Електронна копія збірника безоплатно розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України».
 • Збірник включено до інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки» – всеукраїнського проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
 • Бібліометричний профіль збірника функціонує у сервісі Google Scholar (Google Академії).
   
 • Статті, опубліковані в збірнику розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, який має міжнародну реєстрацію.

 

Основні завдання видання:

 • Оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі кримінальної юстиції, що провадяться ад’юнктами, здобувачами, науково-педагогічним складом Університету, а також представниками інших навчальних закладів, установ та організацій.

 • Надання першочергової можливості науковим, науково-педагогічним працівникам Університету публікувати результати власних досліджень у вигляді наукових статей згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, впроваджувати наукові розробки у практичну діяльність правоохоронних органів.

 • Узагальнення досвіду вирішення проблем боротьби зі злочинністю.

 • Висвітлення теоретичних і практичних проблем кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції.

 • Удосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні.

 • Сприяння формуванню в Україні системи кримінологічного моніторингу як постійно діючого інструменту збирання та узагальнення кримінологічної інформації; підвищенню теоретичного рівня та методологічної обґрунтованості кримінологічних досліджень; науковій та освітній взаємодії навчальних, наукових закладів різних форм власності, органів державної влади та неурядових організації, що займаються проблемами протидії злочинності та запобігання злочинам.

 • Інформування наукової громадськості про результати роботи спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03, що діє в Університеті, та захисти дисертаційних досліджень працівниками Університету або членами Кримінологічної асоціації України, про проведені наукові заходи (конференції, науково-практичні семінари, круглі столи тощо).

 • Опублікування рецензій на монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання, підготовлені працівниками Університету або представниками Кримінологічної асоціації України.

    
ЗАПРОШУЄМО  ДО  СПІВПРАЦІ 
науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
 
 
З повагою
Редакційна колегія збірника наукових праць
"Вісник Кримінологічної асоціації України"