АВТОРАМ ПУБЛІКАЦІЙ

1. Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

2.  Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

 • обсяг статті публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 15 сторінок (інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.);
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (ліворуч) –  ім’я, по батькові, прізвище, автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (ліворуч) – науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАПрН України (за наявності) автора (співавторів), місто;
 • нижче (посередині рядка) назва публікації великими літерами (шрифт напівжирний);
 • нижче розміщується анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру бібілографічного посилання та конкретних сторінок, напр. [1, с. 2526], а саме посилання наводити в кінці статті у порядку згадування  у тексті (розділ – «Список бібліографічних посилань»). 
 • після списку бібліографічних посилань необхідно надати анотацію російською (2–4 речення) та розширену англійською (2500–3000 друкованих знаків) мовами та ключові слова (4–8 слів). Анотації мають містити також ім’я, по батькові, прізвище автора (співавторів) та назву статті. При цьому анотація англійською мовою повинна містити: постановку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету дослідження, основну частину, висновки та перспективи подальших досліджень.

 

3. Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором з позначкою про дату її надходження до редакції);
 • електронний варіант статті;
 • довідку про автора (співавторів) із зазначенням – П.І.Б. (повністю), наукового ступеню, вченого звання,  членства в НАПрН України (за наявності), місця роботи і посади, контактного номеру телефону, електронної пошти та поштової адреси з індексом, на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць, розділу наукового збірника (нижче наведені розділи), у який доцільніше розмістити статтю;
 • фото автора у форматі Jpg;
 • якщо автор не має наукового ступеня доктора юридичних наук або вченого звання «професор», додатково подається рецензія (до якої прирівнюється рекомендація до опублікування, надана головним редактором збірника або його заступником). Всі матеріали, крім поданих докторами наук і професорами, підлягають обов’язковому рецензуванню членами редакційної колегії.
 • витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
 • анотації (українською, російською та англійською мовами). 

 

Матеріали: а) стаття; б) довідка про автора (співавторів); в) фото автора у форматі Jpg; г) витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) (сканована кольорова копія); д) у разі необхідності рецензія (сканована кольорова копія) можуть надсилатися електронною поштою (visnyk.k.a.u@gmail.com)

 

СТРОКИ ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЇ:

Вісник КАУ № 1 Вісник КАУ № 2 Вісник КАУ № 3
до 15 лютого до 15 травня до 15 вересня


Відповідальність за достовірність поданої інформації, використаних цитат, оформлення списку бібілографічних посилань покладається на авторів.

Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти.

Автори попереджаються про те, що електронна копія журналу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті видання (www.visnikkau.org).

Адреса: 61080, Харківська обл., м. Харків, пр. Льва Ландау, Харківський національний університет внутрішніх справ, корп. 4, каб. 407.

Контактні телефони: +38 (057) 7398-030; +38 (057) 7398-031.

 
 
 
Розділи збірника наукових праць 
 

1. Стаття номера.

2. Проблеми міжнародного та зарубіжного кримінального права і кримінології.

3. Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології.

4. Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права.

5. Актуальні питання кримінально-виконавчого права.

6. Актуальні проблеми кримінальної юстиції.

7. Трибуна молодих дослідників.

8. Наукове життя.