ВИМОГИ

до оформлення наукових статей, що публікуються в збірнику наукових праць

"Вісник Кримінологічної асоціації України"

1. Загальні вимоги щодо структури наукових статей

 • постановка проблеми в загальному вигляді;
 • аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення цієї проблеми й на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено цю статтю;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки із цього дослідження або рекомендації щодо поліпшення ситуації, що склалась, чи розв’язання існуючої проблеми.

 

2.  Вимоги до оформлення тексту наукових статей

 • обсяг статті/публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 15 сторінок (інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см);
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (ліворуч) – ім’я, по батькові, прізвище автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності) і четвертий рядки (ліворуч) – посада та місце роботи автора (співавторів); науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАПрН України (за наявності);
 • нижче (посередині рядка) – назва публікації великими літерами (шрифт напівжирний);
 • нижче – анотація (150 слів) та ключові слова (4–8 слів) англійською та українською мовами;
 • через 2 інтервали – текст статті;
 • посилання у тексті здійснюються посторінково (посторінкові виноски) з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
 • перелік бібліографічних посилань окремо не  створюється.

 

3. Вимоги щодо надання матеріалів до редакції

 

До редакції мають подаватись такі матеріали:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором, із зазначенням дати надання статті до редакції);
 • електронний варіант статті;
 • довідка про автора (співавторів) із зазначенням П. І. Б. (повністю), наукового ступеня, вченого звання, членства в НАПрН України (за наявності), місця роботи і посади, контактного номера телефону, електронної пошти та поштової адреси з індексом, на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць, розділу наукового збірника (нижче перелічено розділи), у якому доцільніше розмістити статтю;
 • фото автора 3.5х4.5 у форматі jpg.

     Усі матеріали підлягають обов’язковому рецензуванню членами редакційної колегії.

     Усі матеріали надсилатися на електронну пошту (visnyk.kau.science@gmail.com).

 

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЇ:

 

Вісник КАУ № 1 Вісник КАУ № 2
до 15 квітня до 15 жовтня


Відповідальність за достовірність поданої інформації та використаних джерел покладається на авторів. Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти.

Авторів поінформовано про те, що електронна копія журналу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті видання (www.visnikkau.org).

 
 
 
Розділи збірника наукових праць 
 

1. Стаття номера.

2. Питання кримінального права.

3. Питання кримінології.

4. Питання кримінально-виконавчого права.

5. Питання кримінальної юстиції.

7. Трибуна молодих дослідників.

8. Наукове життя.