ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ

    Анотація включає характеристику основної теми, проблеми об’єкта, мети роботи та її результати. В анотації вказують, що нового містить у собі дане дослідження порівняно з іншими, спорідненими за тематикою і цільовим призначенням.

Залежно від мови публікації різними мовами подаються звичайні та розширена анотації. При цьому розширена анотація повинна бути розгорнутою інформацією про зміст і результати дослідження, а звичайна – інформацією про основні ідеї та висновки дослідження.

    Мова. Анотації подають українською та англійською мовами, одна з яких є мовою публікації.

Розширену анотацію подають англійською мовою (коли мовою публікації є українська) або українською мовою (коли мовою публікації є англійська). Звичайні анотації подають відповідно українською та англійською мовами.

    Структура. Анотація в загальному вигляді повинна мати таку структуру: прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), назва дослідження, текст анотації, ключові слова.

Викладення матеріалу в анотації повинно бути: стислим і точним; інформативним; змістовним; структурованим.

У тексті анотації слід уживати синтаксичні конструкції, притаманні мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій; застосовувати стандартизовану термінологію. Необхідно дотримуватися єдності термінології в межах анотації.

Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних у наукових і технічних текстах, застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через кому.

    Якість анотацій. Відповідальність за якість підготовки анотацій (крім літературного редагування, який здійснюють фахівці редакції, і перекладу, який здійснюють чи погоджують уповноважені на це фахівці, вказані нижче) покладається одноосібно на авторів.

У випадку, коли анотації підготовлено із грубими порушеннями встановлених вимог, публікацію результатів дослідження може бути затримано редколегією до їх усунення автором, про що йому повідомляється в письмовій чи усній формі негайно після їх виявлення.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ

 
АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
(приблизно 100-150 слів з урахуванням відомостей про автора, назви публікації та ключових слів)
 
Іван Іванович ІВАНОВ,
кандидат юридичних наук, доцент
(Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків)
 
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО МОМЕНТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ОХОРОНИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
 
        Проаналізовано існуючі в теорії кримінального права спірні позиції вчених щодо визначення …___
________________________________________________________________________________________
(Продовження тексту анотації)
________________________________________________________________________________________
        Ключові слова: життя людини, людський плід, кримінально-правова охорона, початок життя людини.
 
 
 
АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(приблизно 2500-3000 друкованих знаків з урахуванням відомостей про автора, назви публікації та ключових слів)
 
Ivan I. IVANOV,
candidate of law sciences, associate professor
(Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)
 
THE ISSUE OF DEFINING THE INITIAL MOMENT OF THE CRIMINAL AND LEGAL 
PROTECTION OF HUMAN LIFE
        Problem’s setting. ___________________________________________________________________
(текст – постановка проблеми)
        Analysis of recent studies. _____________________________________________________________
(текст – аналіз останніх досліджень)
        Objective of the research. _____________________________________________________________
(текст – мета дослідження)
        The main part. ______________________________________________________________________
(текст – основна частина)
        Conclusions. ________________________________________________________________________
(текст – висновки)
 
        Key words:  human life, human fetus, criminal and legal protection, beginning of human life.