ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ У ПОЗАТЕКСТОВОМУ СПИСКУ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

 

При написанні статті обов’язковим є посилання на авторів і джерела використаних або цитованих матеріалів. Список бібілографічних посилань оформлюється за допомогою посторінкових зносок відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ У ПОЗАТЕКСТОВОМУ СПИСКУ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 

 
 

КНИГИ

Від одного до чотирьох авторів

1. Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання відносин службовців правоохоронних органів: монографія. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2009. 360 с.

2. Черкес М. Ю. Міжнародне право: підручник. 2-ге вид., стер. Київ, 2001. 284 с.

3. Воробей П. А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність: монографія/під ред. В. К. Матвійчука. Київ: Укр. акад. внутр. справ, 1996. 116 с.

4. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: підручник. 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Знання, 2006. 334 с.

5. Правова основа діяльності органів державної влади: зб. нормат. актів/упоряд. Любченко П. М. Харків: ФІНН, 2010. 303 с.

6. Бойцова Е. В., Ганкевич В. Ю., Муратова Э. С., Хайрединова З. З. Ислам в Крыму: Очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь: Элиньо, 2009. 432 с.

7. Бараненко Б. И., Кузнецов В. А. Взаимодействие уголовного розыска ГО-РОВД с другими службами и подразделениями органов внутренних дел в предупреждении преступлений. М., 1976. 118 с. (Труды Всесоюз. НИИ МВД СССР; № 41).

 

П’ять або більше авторів

1. Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. В. В. Сокуренка; О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін.; передм. В. В. Сокуренка. Харків, 2016. 408 с.

 

Без автора

Україна в цифрах. 2007: стат. зб./Держ. ком. статистики України. Київ, 2008. С. 185–191.

 

Багатотомний документ

1. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

2. Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с.

3. Танюк Л. С. Твори: у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250–253.

4. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36–37.

 

ПАТЕНТИ

1. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

1. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с.

 

ЧАСТИНИ ПЕРІОДИЧНИХ ЧИ ПРОДОВЖУВАНИХ
ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

1. Сенченко М. Чи вміємо ми читати? Вісник Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3.

2. Мацегора К. Прозорі тарифи наповнять бюджет. Урядовий кур’єр. 2016. 16 лип.

3. Мозоль А. П. Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика). Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 7, ч. 2. С. 112–119.

 

ЧАСТИНИ КНИГ

1. Кожевникова В. О. Види правових режимів майна батьків та дітей // Сімейне право: підручник/за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. § 4 теми 10. С. 314–317.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. Вільчик Т. Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів // Форум права. 2016. № 1. С. 30–36. URL: https://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_7.pdf (дата звернення: 20.09.2016).

2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 08.02.2012).

3. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 26.08.2016).

4. Загальна декларація прав людини: прийн. і проголош. резолюцією 217 A (III) Ген. Асамблеї ООН від 10.12.1948 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_015 (дата звернення: 26.08.2016).

5. Харківський національний університет внутрішніх справ // Вікіпедія: віл. енцикл. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Харківський_національний_університет_внутрішніх_справ (дата звернення 15.09.2016).

6. Беззуб І. Чи потрібна Україні легалізація грального бізнесу: думки експертів // Центр досліджень соціальних комунікацій, СІАЗ НЮБ ФПУ: сайт. URL: https://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:chi-potribna-ukrajini-legalizatsiya-gralnogo-biznesu&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 19.09.2016).

7. Гетманцев Д. Лотерея в законі // ZN,UA: сайт / Дзеркало тижня. Україна. 28.09.2012. URL: https://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/lotereya_v_zakoni__ne_minulo_y_14_rokiv,_yak_v_ukrayini_zyavivsya_zakon_pro_lotereyu__.html (дата звернення: 20.09.2016).

8. Axak N. Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 4, No. 9 (82). P. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.75690.

 

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

2. ЦДНТА України (Центр. держ. наук.-техн. архів України). Ф. Р-72. Оп. 2. К. 1 – 272. Од. зб. 1. 10 арк.

3. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929–1930 рр. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.

4. [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.

5. Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк. 5. (План праці НДКІУ на 1924 р.).

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Борисова В. І. Зміст заповіту // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (Харків, 27 трав. 2016 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. С. 20–24.

 

ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

1. Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 1997. 27 с.

2. Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2008. 225 с.

 

ПРЕПРИНТИ

1. Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 квіт. 2013 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Незалеж. асоц. банків України, Харків. банк. Союз – регіон. представник НАБУ. Харків: ХНУВС, 2013. 146 с. (Препринт/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Незалеж. асоц. банків України, Харків. банк. Союз – регіон. представник НАБУ; 2013).