СКЛАД

конкурсної комісії, що здійснює експертну оцінку науковим статтям, опублікованим у збірниках наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

 

БАНДУРКА

Олександр Маркович

–       ГОЛОВА КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ, президент Кримінологічної асоціації України, головний редактор збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (м. Харків);

 

ЛИТВИНОВ

Олексій Миколайович

–       ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ, заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків);

 

БАЙЛОВ

Антон Володимирович

–       СЕКРЕТАР КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ, відповідальний секретар збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків).

 

ЧЛЕНИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ:

 

БЛАГА

Алла Борисівна

–       професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор юридичних наук, доцент                               (м. Миколаїв);

 

ВАСИЛЬЄВ

Андрій Анатолійович

–       професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент                     (м. Харків);

 

ЄМЕЛЬЯНОВ

В’ячеслав Павлович

–       професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор                (м. Харків);

 

ЖИТНИЙ

Олександр Олександрович

–       завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (м. Харків);

 

КОЛОДЯЖНИЙ

Максим Геннадійович

–       завідувач відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків);

 

КОПОТУН

Ігор Миколайович

–       проректор з навчальної роботи Інституту Служби зовнішньої розвідки України, доктор юридичних наук, професор (м. Київ);

 

МЕЛЬНИК

Петро Васильович

–       завідувач кафедри кримінального права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, кандидат юридичних наук, доцент                                 (м. Івано-Франківськ);

 

ОСТРОГЛЯД

Олександр Васильович

–       проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, кандидат юридичних наук, доцент (м. Івано-Франківськ);

 

СТУПНИК

Ярослав Валерійович

–       доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат юридичних наук (м. Ужгород);

 

ТРУБНИКОВ

Василь Михайлович

–       професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (м. Харків);

 

ХАРИТОНОВА

Олена Володимирівна

–       доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків);

 

ХАРЧЕНКО

Вадим Борисович

–       завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор                (м. Харків).

 

====================================================================

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо конкурсу статей, опублікованих у збірниках наукових праць 

«Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році

з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

 

1. Загальна кількість опублікованих статей:

 

№ 1 (12) 2016

№ 2 (13) 2016

№ 3 (14) 2016

 

23

 

23

 

19

 

Усього: 65

2. По розділам:

Стаття номера

3

Проблеми міжнародного та зарубіжного кримінального права та кримінології

5

Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права

20

Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології

16

Актуальні питання кримінально-виконавчого права

6

Актуальні питання кримінальної юстиції

2

Трибуна молодих дослідників

13

 

Усього: 65

 

3. Список публікацій, що висуваються на конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» 

у 2016 році з кримінального права:

 

з/п

Назва статті

Автор(и)

збірника

          1.           

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Казначеєва Д.В.

№ 1 (12) 2016

          2.           

НОВА ДОКТРИНА СТРУКТУРИ АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЯ У ВИДОВОМУ ПОДІЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кириченко О.А.

          3.           

ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Назимко Є.С.

          4.           

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ

Письменський Є.О.

          5.           

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Примаченко В.Ф.

          6.           

СКЛАДНІ СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО, ЗАРУБІЖНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВ

Стрельцов Є.Л.

          7.           

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Шиян Д.С.

          8.           

МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Ященко А.М.

          9.           

ДОКТРИНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Дорохіна Ю.А.

№ 2 (13) 2016

        10.         

КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ВИМИСЕЛ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Митрофанов І.І.

        11.         

ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ПРОПАГАНДУ НАСИЛЬСТВА І ЖОРСТОКОСТІ, У КОНТЕКСТІ СТАТТІ 300 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Олішевський О.В.

        12.         

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Примаченко В.Ф.

        13.         

ЗАКОННА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА ЯК «НОВИЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ»

Шаблистий В.В.

        14.         

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТА УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ВЗЯТИХ ПІД ОХОРОНУ ДЕРЖАВИ, ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Шульга А.М.

        15.         

НАСИЛЬСТВО НАД НАСЕЛЕННЯМ В РАЙОНІ ВОЄННИХ ДІЙ: ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Мухамеджанова А.Р.

        16.         

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ

Денисова Т.А.

№ 3 (14) 2016

        17.         

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Дорохіна Ю.А.

        18.         

ШТРАФ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА СВОБОДУ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павликівський В.І.

        19.         

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Харитонов С.О.

        20.         

ПОКАРАННЯ ЗА ХУЛІГАНСТВО, ПОЄДНАНЕ З ОПОРОМ ОСОБАМ, НАДІЛЕНИМИ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ТА ІНШИМ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПРИПИНЯЛИ ХУЛІГАНСЬКІ ДІЇ

Шаблистий В.В.,

Галемін О.А.

        21.         

ҐЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Шульга А.М.

        22.         

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ ВИРОКУ МІЖНАРОДНОЇ СУДОВОЇ УСТАНОВИ

Юртаєва К.В.

        23.         

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ:

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Заковирко А.Ю.

        24.         

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ У

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Чорна О.В.

 

4. Список публікацій, що висуваються на конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» 

у 2016 році з кримінології:

 

з/п

Назва статті

Автор(и)

збірника

          1.           

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Джужа А.О.

№ 1 (12) 2016

          2.           

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Джужа О.М.,

Тичина Д.М.

          3.           

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Бандурка І.О.

          4.           

ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Дмитрієв А.А.

          5.           

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗ

Райнін І.Л.

          6.           

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Храмцов О.М.

          7.           

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Супруненко Д.О.

          8.           

ПРОТИДІЯ ВПЛИВУ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИМОГ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Сокуренко В.В.

№ 2 (13) 2016

          9.           

КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ОЦІНОК ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

Орлов Ю.В.

        10.         

СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іщук О.С.

        11.         

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ліховицький Я.О.

        12.         

МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНА ТАКСОНОМІЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Мельничук Т.В.

        13.         

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Тичина Д.М.

        14.         

ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Юхно О.О.

        15.         

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Бульба І.В.

        16.         

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОТАЛІТАРНИХ СЕКТ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Луценко І.Г.

        17.         

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ТА КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

Сокол О.О.

        18.         

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ СУЇЦИДАЛЬНОСТІ ЯК ФОНОВОГО ЯВИЩА ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Шкуро В.В.

        19.         

КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ АГРЕСІЇ

Сокуренко В.В.

№ 3 (14) 2016

        20.         

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ КРАЇН БАЛТІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Чумак В.В.

        21.         

ЗАВДАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Батиргареєва В.С.

        22.         

ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Шевчук Т.А.

        23.         

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УМИСНО ЗНИЩИВ АБО ПОШКОДИВ МАЙНО

Бобровський М.К.

        24.         

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОТАЛІТАРНИХ СЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Луценко І.Г.

        25.         

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ АБО УТРИМУЮТЬ МІСЦЯ РОЗПУСТИ ТА ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗВІДНИЦТВОМ

Усатова Т.І.

 

5. Список публікацій, що висуваються на конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» 

у 2016 році з кримінально-виконавчого права:

 

з/п

Назва статті

Автор(и)

збірника

          1.           

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОБАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Коломієць Н.В.

№ 1 (12) 2016

          2.           

ЗАОХОЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Халимон С.І.,

Пузирьов М.С.

          3.           

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ

Яковець І.С.,

Автухов К.А.

          4.           

РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Яковець Д.С.

          5.           

ПРЕВЕНТИВНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ І ЖОРСТОКОГО, НЕЛЮДСЬКОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ

Яковець І.С.,

Човган В.О.

№ 2 (13) 2016

          6.           

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ІНСПЕКЦІЙ ЗА ФАКТИ ВЧИНЕННЯ ОСОБАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ, НОВИХ ЗЛОЧИНІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Яковець Д.С.

          7.           

СИСТЕМА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

Яковець І.С.,

Гель А.П.

№ 3 (14) 2016

 

 

6. Список публікацій, що не можуть бути представлені на конкурс статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології:

 

з/п

Назва статті

Автор(и)

збірника

 

Обґрунтування

1.

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Бандурка О.М.,

Литвинов О.М.

№ 1 (12) 2016

Автори є головуючими Конкурсної комісії

2.

КРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Байлов А.В.,

Сахута П.В.

Байлов А.В. є секретарем Конкурсної комісії

3.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Копотун І.М.

Автор є членом Конкурсної комісії

4.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Степанюк Р.Л.

Стаття не відповідає спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

5.

ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Бандурка О.М.,

Литвинов О.М.

№ 2 (13) 2016

Автори є головуючими Конкурсної комісії

6.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Райнін І.Л.

Стаття не бере участь у Конкурсі за рішенням автора

7.

ЗАМІСНА ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Автухов К.А.,

Байлов А.В.

Байлов А.В. є секретарем Конкурсної комісії

8.

МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Бандурка О.М.,

Литвинов О.М.

№ 3 (14) 2016

Автори є головуючими Конкурсної комісії

9.

ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В СИРІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Глушков В.О.

Стаття не бере участь у Конкурсі за рішенням автора