Архів статей

КРИМІНОГЕННИЙ РИЗИК

17.03.2018 22:42
    Характеристика об’єкту (явища, процесу, діяльності), що виражає  невизначений характер параметрів його існування у майбутньому (результат діяльності, наслідки перманентного процесу, явища тощо), які пов’язуються з науково обґрунтованим припущенням щодо імовірного настання...

ПСИХІЧНІ АНОМАЛІЇ

17.03.2018 22:41
    Розлади психічної діяльності (нервово-психічні порушення), що не досягли психотичного рівня (рівня психічної хвороби) та не виключають осудність, але тягнуть особистісні зміни, що можуть детермінувати відхилення (в тому числі девіанті) в поведінці людини.     До...

ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВІД ОБЛІКУ

17.03.2018 22:40
    Діяльність, спрямована на штучне зниження рівня злочинності шляхом недопущення уповноваженими особами відображення інформації про злочини у кримінально-правовій статистиці.     Фактори, що детермінують приховування злочинів від обліку можна поділити на дві окремі...

ПРАВОПОРУШЕННЯ

17.03.2018 22:37
    Суспільно небезпечне або шкідливе протиправне винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, за яке передбачено юридичну відповідальність. Види правопорушень поділяються в залежності від ступеня суспільної небезпеки (шкідливості) на проступки та злочини. Проступки...

МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 22:35
    Процес визначення особою характеру та направленості її поведінки. Має три стадії: 1) усвідомлення потреби: 2) актуалізація мотиву і вибір типу поведінки; 3) вибір конкретного об’єкта і (або) конкретного способу поведінки. Безумовно, дані стадії є гіпотетичними, тому що об’єктивно...

КРИМІНОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

17.03.2018 22:33
    Акт створення кримінологічної моделі та подальшої роботи з нею. Є синтетичною формою елементарної логіки і загальнонаукових методів порівняння, аналізу, синтезу, аналогії та ін. В своїй методичній частині є основним способом системного дослідження соціальної сфери. Може...

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 22:32
    Сукупність злочинів, які реально були вчинені, але в силу різних обставин належним чином не зареєстровані у офіційній кримінально-правовій статистиці. Латентна злочинність є вагомим чинником самодетермінації злочинності, адже злочинці, які уникнули викриття та відповідальності, з...

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 22:30
    Передбачені кримінальним законом засоби, спрямовані на попередження, усунення, нейтралізацію і обмеження (ослаблення) факторів детермінації злочинності.     Кримінально-правові засоби є різновидом правових засобів протидії злочинності. У теорії права під правовими...

ЖЕРТВА

17.03.2018 22:29
    Поняття жертви як основної термінологічної одиниці віктимології пов’язано як з її загальнонауковим розумінням, так і правовими характеристиками. Етимологія слова «жертва» має глибинне історично-релігійне коріння, що чітко відбивається в тлумаченні цього терміну. У минулому та...

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:25
    Процес інтенсифікації транснаціональної злочинності та транскордонного впливу організованих злочинних угруповань на економічну, політичну, культурну, правову сфери суспільного розвитку. Транснаціональна злочинна діяльність характеризується такими кримінологічними ознаками: а) має...
Зображено: 41 - 50 з 115
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>