Архів статей

ФОНОВІ ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА

17.03.2018 22:47
    Форма соціальної девіантності, що виражається у масових, статистично стійких проявах незлочинної аморальної поведінки (діяльності), яка відображає особистісні деформації, а також дію видових (групових) суспільних протиріч, здатних детермінувати вчинення окремих злочинів та...

ТЕОРІЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:44
    Теорії генної обумовленості злочинності. Група кримінологічних теорій, положення якої висвітлені у працях Й. Ланге, В. Легра, Ф. Штумпфеля, Г. Кранца, К.-О. Христіансена, Ф. Екснера та інших, які виникли на ґрунті розвитку генетики в першій половині ХХ ст. та  виявлення...

СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:43
    Цілісна у функціональному і організаційному відношенні сукупність колективних учасників протидії злочинності, побудована на основі спільної мети і єдності управління цієї сферою соціальної практики. Вся система суб’єктів протидії злочинності побудована (сформована) на єдиній...

КРИМІНОГЕННИЙ РИЗИК

17.03.2018 22:42
    Характеристика об’єкту (явища, процесу, діяльності), що виражає  невизначений характер параметрів його існування у майбутньому (результат діяльності, наслідки перманентного процесу, явища тощо), які пов’язуються з науково обґрунтованим припущенням щодо імовірного настання...

ПСИХІЧНІ АНОМАЛІЇ

17.03.2018 22:41
    Розлади психічної діяльності (нервово-психічні порушення), що не досягли психотичного рівня (рівня психічної хвороби) та не виключають осудність, але тягнуть особистісні зміни, що можуть детермінувати відхилення (в тому числі девіанті) в поведінці людини.     До...

ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВІД ОБЛІКУ

17.03.2018 22:40
    Діяльність, спрямована на штучне зниження рівня злочинності шляхом недопущення уповноваженими особами відображення інформації про злочини у кримінально-правовій статистиці.     Фактори, що детермінують приховування злочинів від обліку можна поділити на дві окремі...

ПРАВОПОРУШЕННЯ

17.03.2018 22:37
    Суспільно небезпечне або шкідливе протиправне винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, за яке передбачено юридичну відповідальність. Види правопорушень поділяються в залежності від ступеня суспільної небезпеки (шкідливості) на проступки та злочини. Проступки...

МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 22:35
    Процес визначення особою характеру та направленості її поведінки. Має три стадії: 1) усвідомлення потреби: 2) актуалізація мотиву і вибір типу поведінки; 3) вибір конкретного об’єкта і (або) конкретного способу поведінки. Безумовно, дані стадії є гіпотетичними, тому що об’єктивно...

КРИМІНОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

17.03.2018 22:33
    Акт створення кримінологічної моделі та подальшої роботи з нею. Є синтетичною формою елементарної логіки і загальнонаукових методів порівняння, аналізу, синтезу, аналогії та ін. В своїй методичній частині є основним способом системного дослідження соціальної сфери. Може...

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 22:32
    Сукупність злочинів, які реально були вчинені, але в силу різних обставин належним чином не зареєстровані у офіційній кримінально-правовій статистиці. Латентна злочинність є вагомим чинником самодетермінації злочинності, адже злочинці, які уникнули викриття та відповідальності, з...
Зображено: 51 - 60 з 128
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>