ХАРЧЕНКО Вадим Борисович

Харченко Вадим Борисович

21.03.2018 20:42

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

 

    Народився 28 серпня 1965 р. в м. Харкові. У 1990 році закінчив Харківський юр. інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (тепер – Нац. юр. ун-т імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство».

    З 1990 р. працював у Лінійному відділі на станції «Харків-пасажирський» Південного управління внутр. справ на транспорті на посадах слідчого, старшого слідчого (1991), начальника слідчого відділення (1992). З 1992 р. працював в Ун-ті внутр. справ: 1992 р. – викладач кафедри крим. права та кримінології Харківського інституту внутр. справ; 1992-1995 рр. – ад’юнкт докторантури та ад’юнктури ХІВС; 1995-1998 рр. – старший викладач кафедри крим. права та кримінології Ун-ту внутр. справ; 1998-2001 рр. – доцент кафедри крим. права та кримінології НУВС; 2001-2004 рр. – начальник факультету № 6 – крим. міліції Нац. ун-ту внутр. справ; 2004-2007 рр. – начальник кримін. лабораторії, доцент кафедри попереднього розслідування Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС, доцент кафедри крим. права та кримінології Навч.-наук. інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС. З 2008 р. до 2010 р. працював доцентом кафедри права Сумського держ. ун-ту. У 2011-2012 рр. працював завідувачем кафедри крим.-прав. дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-прав. ун-ту. З лютого 2012 р. – проф., з червня 2012 р. – завідувач кафедрою крим.-прав. дисциплін Харківського нац. ун-ту внутр. справ.

    У 1996 р. захистив дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук за темою «Крим.-прав. охорона авторського права і суміжних прав», у 2011 р. – докторську дис. за темою «Крим.-прав. охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з євр. зак-вом». У 2011 р. В. Б. Харченку присвоєно вчене звання доцента, у 2016 р. – проф.

    Напрямами його наук. інтересів є проблеми крим.-прав. охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності та ІТ злоч-ті, підвищення еф-ті протидії злочинам. Основні положення та результати наук. та навч.-методичної роботи В. Б. Харченка відображено в індивідуальній монографії «Крим.-прав. охорона прав на результати творчої д-ті та засоби індивідуалізації в Україні» (Харків, 2011), 11 навчальних посібниках (8 з яких підготовлено одноосібно), 81 наук. публікації, 34 з яких – у фахових наук. виданнях. Основні праці: «Уголовное право Украины» (Харьков, 1998), «Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах» (Киев, 2006), «Крим.-прав. охорона прав на результати творчої д-ті та засоби індивідуалізації в Україні» (Харків, 2011).

Нагороджений відомчими відзнаками.